تماس
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
مهدی علیدادیمدیرعاملspoi1@spoi.ir021-33349080 
محمود حافظیانمعاون اداری و پشتیبانی و عضو هیأت عاملspoi2@spoi.ir021-33349080 
شماره فاکس مدیریت info@spoi.ir021-33349099 

محل چاپخانه دولتی ایران

DOURAN Portal V4.6.0.0

V4.6.0.0